+ 86 17321233616

Language

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • tiếng Ả Rập
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • tiếng Nhật
 • Bồ Đào Nha
 • Hàn Quốc
 • Thái
 • Tiếng Việt
 • Indonesia
 • Ba Tư

Sản phẩm Hot

biểu đồ lưu lượng

Hợp phần ESL:
• HW: Elable, Trạm Base, Wireless Scanner, máy chủ
• SW: Hệ thống kiểm soát Platform, Middleware, Cơ sở dữ liệuProcess Flow:
• Nhận dữ liệu từ POS / ERP thông qua Internet
• Sử dụng Middleware để chuyển đổi dữ liệu sang định dạng ESL
• ESL kiểm soát vBulletin theo dõi sự thay đổi của sự thay đổi thông tin như giá cả, và sau đó gửi dữ liệu cập nhật để Base Station
• tín hiệu Base Station sử dụng RF để truyền tải các thông tin để thẻ và thẻ chuyển đổi các thông tin để hiển thị EPD

Thực đơn