+86 131 3393 4934

භාෂාව

 • ඉංග්රීසි
 • ස්පාඤ්ඤ
 • අරාබි
 • ප්රංශ
 • ජර්මානු
 • ජපන්
 • පෘතුගීසි
 • කොරියානු
 • Thai
 • වියට්නාම
 • ඉන්දුනීසියානු
 • පර්සියානු

උණුසුම් නිෂ්පාදනය

ප්රවාහ සටහන

ESL සංරචකය:
•HW:Elable、Base Station、Wireless Scanner、 Server
•SW:System Control Platform、Middleware、 DatabaseProcess Flow:
•Receives the data from POS/ERP through Internet
• දත්ත ESL ආකෘතියට පරිවර්තනය කිරීමට Middleware භාවිතා කරන්න
•ESL Control Platform monitor the change of info change such as price, පසුව යාවත්කාලීන දත්ත Base Station වෙත යවන්න
•Base Station use RF signal to transmit the info to tags and tags convert the info to EPD display